Na osnovu NCSI indeksa VIP predstavlja kompaniju sa najnižim zadovoljstvom potrošača među mobilnim operaterima, pri čemu NCSI skor za VIP iznosi 63. Za najboljom kompanijom u klasi, Telenorom, VIP zaostaje 10 indeksnih poena, a za prosekom za Srbiju 6 indeksnih poena. Ipak, VIP je izjednačen sa Telekomom, a postoji mala razlika u odnosu na Telenor u pogledu percipirane vrednosti usluge. Skorovi svih mobilnih operatera u Srbiji prikazani su u delu Mobilni operateri.

Ukoliko posmatramo položaj VIP-a u odnosu na zadovoljstvo potrošača mobilnih operatera koji posluju u drugim državama, vidimo da se VIP nalazi među kompanijama čiji je zadovoljstvo potrošača najniže.

1.1. VIP